سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سارا هنردوست – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
جمشید فولادی – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا س
مهرداد آذین – عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

لیپازها یا تری اسیل گلیسرول هیدرولازها EC3.1.1.3 آنزیمهایی هستندکه علاوه برهیدرولیز تری گلیسریدها درحدفاصل فاز آب چربی درمحیطهای با محتوای آب کم واکنش معکوس یعنی سنتز استرها را طی استریفیکاسیون و ترانس استریفیکاسیون کاتالیز می کنند و بعنوان سومین انزیمهای مهم صنعتی دردنیا مطرح می باشند لیپازها عمدتا از منابع میکروبی تامین میشوند و لیپازهای حاصل ازمیکروارگانیسم های گرمادوست بدلیل پایداری دردماهای بالا PH های قلیایی و نیز حلالهای آلی اهمیت بسیاری از نظر کاربرد دربیوتکنولوژی دارند دراین پژوهش ازیک سویه بومی گرمادوست که ازپساب روغنی جدا شده و با آنالیز ۱۶s rDNA مشخص شد به گونهGeobacillus stearothermophilus بیشترین مشابهت را دارد برای تولید آنزیم لیپاز خارج سلولی استفاده شد سنجش فعالیت لیپاز به روش اسپکتروفتومتری و با استفاده ازسوبسترای پارانیتروفنیل پالمیتات انجام شد. دما و PH بهینه فعالیت این انزیم به ترتیب ۶۰و۸ تعیین شد. همچنین تاثیر روغنهای گیاهی مختلف بعنوان منبع کربن و منابع نیتروژن متفاوت برتولید آنزیم لیپاز ازاین سویه بررسی شد.