سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الناز شادمهر – کارشناسی ارشد باغبانی
احمد گلچین – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهای نیتروژنه و محلول پاشی با عناصر کم مصرف بر میزان عملکرد و کیفیت خیار سبز یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۶ در گلخانه کشت و صنعت تلاشگران ماهنشان در استان زنجان، اجرا شد. در این مطالعه از ترکیب فاکتوریل، دو منبع کود نیتروژنه شامل اوره و اوره با پوشش گوگردی، سه سطح نیتروژن (صفر، ۲۰۰، ۴۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و پنج سطح محلول پاشی با عناصر کم مصرف شامل: بدون محلول پاشی، محلول پاشی با اوره (۲ گرم در لیتر)، محلول پاشی با اوره + کلات آهن Fe-EDTA (2+2 گرم در لیتر)، محلول پاشی با اوره + سولفات روی (۲+۲ گرم در لیتر)، محلول پاشی با اوره + کلات آهن+ سولفات روی (۲+۲+۲گرم در لیتر) استفاده شد. اعمال تیمارهای کود نیتروژنه قبل از انتقال نشاءها به گلدانها و محلول پاشی با عناصر کم مصرف پس از انتقال نشاءها و استقرار بوته ها (پنج برگی شدن بوته ها) به صورت هفتگی در چند مرحله انجام شد. در طی دوره برداشت، عملکرد اندازه گیری و در فاصله زمانی ظهور گلها تا اولین برداشت، نمونه برگ از کلیه تیمارها تهیه و میزان عناصر غذایی موجود در آن تعیین گردید. نتایج نشان داد که اثرات ساده و متقابل منابع، سطوح کود نیتروژنه و سطوح محلول پاشی بر عملکرد، تعداد میوه در بوته، غلظت عناصر نیتروژن، آهن، و روی برگ معنی دار است. بیشترین مقدار عملکرد به میزان ۱۰۰۲ گرم در بوته از کاربرد ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره با پوشش گوگردی به همراه محلول پاشی با اوره + کلات آهن + سولفات روی با غلظت شش در هزار در هفته حاصل گردید و کمترین مقدار عملکرد به میزان ۷/۷۰ گرم در بوته از تیمار شاهد بدست آمد.