سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید مدنی – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا
محمدحسن تشکری – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا
داریوش فتح الله طالقانی – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
نورعلی ساجدی – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر منابع مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و صفات زراعی چغندرقند در منطقه اراک، آزمایشی در سال ۱۳۸۶ در مزارع کشت و صنعت مرادی واقع در حومه انجام گرفت. آزمایش به صورت کرت های خرد شده نواری در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. کرت های عمودی شامل ۳رقم مونو ژرم خارجی با نام های فلورز، پوما و اربیز و کرت های افقی نیز شامل اوره، سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم بودند. مقادیر نیتروژن بر اساس میزان توصیه منطقه ای برای مصرف کود اوره مقدار مصرف اوره ۲۰۰ ، سولفات آمونیوم ۴۳۹ و نیترات امونیوم ۲۷۱ کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد. شاخص های مورد ارزیابی در این آزمایش شامل عیارقند، پتاسیم، نیتروژن مضره، عملکرد ریشه و عملکرد شکر سفید بود. نتایج نشان داد که ۱۸ از رقم فلورز حاصل شد. در بین / ۱۱۱ تن در هکتار) مربوط به رقم اربیز و بیشترین عیار قند معادل ۱۸ / بیشترین عملکرد ریشه( ۲۲ ۸۷ تن در هکتار) با مصرف ۴۳۹ کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم به دست / منابع مختلف نیتروژن، بیشترین عملکرد ریشه( ۵۱ ۱۱۲ تن در هکتار مربوط به رقم اربیز و مصرف ۴۳۹ / آمد. اثر متقابل تیمارها نشان داد که بیشترین عملکرد ریشه معادل ۳۴ کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم بود.