سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محمدرضا توکلو – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
مهدی عزیزی –
علی گزانچیان –

چکیده:

به منظور معرفی یک کودمناسب که نیاز به نیتروژن گیاه را تامین کند و بدون خطرالودگی محیط زیست باشد و تقسیط کود درمراحل حساس رشدی گیاه جهت کاهش مصرف کود آزمایشی درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد درخرداد۸۹ بصورت اسپلیت پلات کرتهای خرده شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی در۴تکرار اجرا شد کرت اصلی شامل رقم مریت و دانه طلایی و کرتهای فرعی شامل تیمارهای کود نیتروژنه A:شاهد و B:مصرف ۱۰۰ درصد کود اوره به صورت پایه C:مصرف ۵۰درصد کود اوره به صورت پایه بعلاوه مصرف کود اوره دردو مرحله D:مصرف ۵۰درصد کود اوره بصورت پایه بعلاوه مصرف کود نیتروکسین دردو مرحله E:مصرف ۵۰درصد کود اوره بصورت پایه بعلاوه مصرف کود هیومیک اسید دردو مرحله صفات مورد بررسی میزان کلرفیل قبل از گلدهی زمان گلدهی و بعد ازگلدهی و عملکرد دانه نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر کود نیتروژن برمیزان کلرفیل برگ درسطح ۱درصد معنی دار می باشد و بین تیمارهای مختلف رقم و کود نیز تفاوت کاملا معنی داری وجود دارد