سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حسن همت پور – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بر – ق قدرت دانشگاه شهید باهنر کرمان
سروش البرزی جهرمی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بر – ق قدرت دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن محمدیان – استادیار گروه مهندسی برق – قدرت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
روح ا… فدائی نژاد – استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

چکیده:

امروزه منابع تولید پراکنده بعنوان پاک ترین منابع تولید انرژی از اهمیت فوق العاده ایی درایجاد پایداری، حفظپروفایل ولتاژ و تزریق توان راکتیو مورد نیاز در شبکه های قدرت برخوردار است. در این میان لزوم تزریق توان راکتیو درشینهای مناسب، باعث شده تا شناسایی مکان نصب این منابع به یک الزام تبدیل شود تا هزینه های اشغال ظرفیت خطوطانتقال را در زمان پیک به حداقل برساند. در مطالعه حاضر بهره برداری از منابع تولید پراکنده در جهت کاهش تلفات و بهبودپروفایل ولتاژ در کنار بهره برداری از خازن ها لحاظ شده است. در جایابی بهینه خازنها تابع هدف، بهینه سازی هزینه تلفاتاکتیو شبکه توزیع پس از نصب آن و قیمت نصب خازن شده با رعایت قیود مربوط به محدوده مجاز ولتاژ می باشد که دراین مقاله علاوه بر دو هدف مذکور، هزینه های ناشی از تلفات نظیر اشغال ظرفیت خطوط نیز در نظر گرفته شده است. بر ایناساس مکان یابی خازن را بر روی یک شبکه ۳۱ شینه شعاعی توسط الگوریتم بهینه یابی ژنتیک توسعه یافته در سه حالتبدون حضور منبع تولید پراکنده، نصب یک منبع تولید پراکنده از نوع کنترل توان راکتیو و نصب یک منبع تولید پراکنده ازنوع کنترل ولتاژ مورد مطالعه قرار می گیرد.