سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسن جوری – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مرتعداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
علی نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور و عضو باشگ
محمد مهدوی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مرتعداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
سیدجلال محمودی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مرتعداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

نظر به این که یکی از اهداف تروی، دادن آگاهی به کشاورزان در زمینه حفاظت از آب و خاک و جلوگیری از فرسایش است و انتقال این توصیه های فنی با استفاده از برنامه های ترویجی خاص، با توجه به نوع بافت اجتماعی و فرهنگی خاص هر منطقه صورت می پذیرد، بدین منظور یافتن رابطه بین منابع ارتباطی با افزایش آگاهی بهره برداران و بررسی تاثیرات آن بر روی فعالیت های حفاظت از آب و خاک لازم وضروری است. این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده، جامعه آماری شامل بهره برداران ساکن در ۱۱ روستای حوزه آبخیز به تعداد ۲۶۹۵ نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب ۲۱۹ نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن بر مبنای نظرات متخصصان و کارشناسان ترویج و آبخیزداری مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن از طریق آزمون کرونباخ آلفا در نمونه ای خارج از جامعه آماری مورد ارزیابی قرارگرفت و معادل ۸۳/۰ بدست آمد. استمرار استفاده از منابع ارتباطی فردی چون ملاقات و گفتگو با ریش سفیدان و معتمدان محلی، ملاقات با مروجین خصوصی و منابع ارتباطی انبوهی چون مطالعه نشریات ترویجی حفاظت آب و خاک و توجه به جنبه های مربوط به افزایش درک پاسخگویان از میزان گستردگی، مشکلات و پیامد های فرسایش خاک در کنار آموزش جنبه های فنی و فیزیکی عملیات حفاظت آب و خاک از پیشنهادهای این مطالعه بوده است