سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا محمدیان راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
منصور فرزام – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت آبادان (استادیار
بهنام لطفی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران ( دانشیار)

چکیده:

در این پژوهش تاثیر مقدار هیدروژن نفوذ پذیر و ریزساختار بر حساسیت به خوردگی هیدروژنی القا شده Hydrogen InducedCrackingدر فولاد خط لولهX 70حاوی مقادیر عناصر میکرو آلیاژ و با اندازه دانه های مختلف در محیط حاویH2S مورد مطالعه قرار گرفت. از عملیات های حرارتی نرماله کردن در دما و زمانهای مختلف برای تغییر در ریزساختار استفاده گردید . روی نمونه ها تستخوردگیHIC انجام شد و میزان هیدروژن نفوذپذیر نیز مورد سنجش قرار گرفت. تحلیل نمونه های تستHIC نشان داد که در نمونه های مرجع، نمونه ۱ و نمونه ۳ ترک ایجاد شد. مقدار هیدروژن نفوذ پذیر برای نمونه ۱ و۳/۲ و برای نمونه ۳، در حدود ۴/۸ و در نمونهمرجع ۳/۶ppm بدست آمد. در نمونه های ترک دار شده میزان نفوذ هیدروژن به نسبت بیشتر بود که می تواند ناشی از ریزساختار آن و اندازه دانه کوچکتر در آنها باشد. ریز ساختار دانه ریز باعث به دام افتادن بیشتر هیدروژن می گردد که باعث می شود فولاد بیشتر نسبت به خوردگیHIC حساس شود. بطور کلی، بینیت کمتر می تواند استحکام بالاتر از فریت سوزنی داشته باشد و نشان می دهد که می تواند حساسیت کمتر در برابر شکنندگی هیدروژنی در مقایسه با مارتنزیت کوئنچ و تمپر داشته باشد