سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داریوش فروهرنیا – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان و مدرس دانشگاه پیام نو
امین اله قسام – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه تهران
حسن دهقان – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان و مدرس دانشگاه پیام نو

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقدار نیتروژن و زمان وجین بر گیاه کلزا و علفهای هرز، آزمایشی در سال زراعی ۸۸ ۱۳۸۷ در شهرستان فسا اجرا شد. این آزمایش در قالب طرح کرتهای خرد شده بر پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۳۱۱۰ و ۱۴۳ کیلوگرم در هکتار) و تیمار فرعی، ، تکرار اجرا شد. تیمار اصلی شامل مقدار نیتروژن خالص در ۳ سطح ( ۷۷ ۸ و ۱۱ برگی کلزا، بدون وجین و وجین کامل) می باشد. صفات اندازه گیری شده ، زمان وجین در ۵ سطح (مراحل ۵ شامل عملکرد کلزا، تراکم و وزن خشک علفهای هرز است. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه ( ۴۷۴۰ کیلوگرم در هکتار) در بالاترین سطح نیتروژن و وجین کامل علفهای هرز به دست آمد. بیشترین وزن خشک علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ ( ۴۸۲ و ۳۱۳ گرم در متر مربع) به ترتیب در میزان ۱۴۳ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و شرایط بدون وجین و ۷۷ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و شرایط بدون وجین به دست آمد. بیشترین تراکم علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ ( ۲۹۲ و ۷۸ بوته در متر مربع) به ترتیب در تیمارهای میزان ۷۷ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و وجین ۸ برگی و ۱۱۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و وجین ۸ برگی به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد که افزایش مقدار نیتروژن باعث افزایش عملکرد و توان رقابت بیشتر کلزا با علفهای هرز شده است.