سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی خطیبی بردسری – دانشجوی دکتری تغذیه دام و طیور- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
رضا طهماسبی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
امید د ا ین – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
امین خضری – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

[فایل اصل مقاله دارای مشکل می باشد] یکی از مهمترین منابع تامین نیازهای پروتئینی در نشخوارکنندگان پروتئین میکروبی تولید شده در شکمبه است . در این تحقیق به بررسی تاثیر سطوح مختلف مصرف خوراک بر میزان تولید پروتئین میکروبی شکمبه ای با استفاده از روش تعیین دفع مشتقات پورینی در ادرار بره های نژاد کرمانی پرداخته شده است. به این منظور ۶ راس بره نر نژاد کرمانی در قالب طرح مربع لاتین مکرر در سه گروه تیمار با سطوح مختلف ۱۰۰ و ۸۵ و ۷۰ درصد از مصرف خوراک اختیاری، در سه دوره آزمایشی مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه های ادرار براساس روش جذب نوری در دستگاه اسپکتوفتومتری آزمایش شدند. اطلاعات در نرم افزار آماری SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کاهش سطح مصرف خوراک باعث کاهش معنی دار (۰/۰۵>p). میزان دفع آلانتوئین و همچنین میزان کل مشتقات پورینی از طریق ادرار شد . براساس معادلات ارائه شده توسط چن و گومز (۱۹۹۵) میزان تولید پروتئین میکروبی در شکمبه مورد اندازه گیری قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که با افزا یش سطح مصرف خوراک بر مز یان تولد ی پروتئین م ک یروبی در شکمبه گوسفندان افزوده شد (۰/۰۵>p).