سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید اسدی – مدرس دانشگاه آزادشهرضا
مهدی کسرایی – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

محققان علوم خاک دیدگاه ها یمتفاوتی درمورد تاثیر بادلاستیک و مقدار باد روی چرخ برروی تنش های خاک ارایه کردها ند دراین مقاله به ارایه نظریات جامعی درمورد نحوه تغییرات تنش دربارهای مختلف لاستیک و فشارهای متفاوت بادتایر و نیز توزیع تنش ماکزیمم ناشی از این فشارها برروی خاک می پردازیم بارروی چرخ ۱۱و۱۵و۳۳ کیلونیوتن و فشارهای باد لاستیک ۷۰و۱۰۰و۱۵۰ کیلوپاسکال درنظر گرفته شده است تنشهای خاک بهوسیله سنسورهای نصب شده بطور عمود برجهت حرکت وسیله نقلیه اندازه گیری میشود تنشهای لایه بالایی خاک درعمق ۱۰ سانتیمتر و تنشهای لایه زیرین خاک درعمقهای ۳۰و۵۰و۷۰ سانتیمتر اندازه گیری میشوند مقدار تنش متوسط سطح خاک هنگامی که فشار باد لاستیک درحد مجاز باشد بطور تقریبی برابر با فشار باد لاستیک می باشد مقدار تنش ماکزیمم درعمق ده سانیتمتری بطورقابل ملاحظه یا بالاتر از فشار باد لاستیک می باشد بطور متوسط ۳۹ درصد و انی مقدار با افزایش فشارباد لاستیک افزایش می یابد.