سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پرویز موسی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
همت اله پیردشتی – دانشیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدرضا داداشی – استادیار دانشگاه آزاد گرگان
ایوب حیدرزاده –

چکیده:

به منظور بررسی شاخصهای رشد درگیاه برنج رقم طارم دیلمانی تحت تاثیر نحوه و مقدار مصرف باکتریهای ا فزاینده رشد آزمایشی بصورتکرتهای دوبارخردشده درقالب بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درشهرستان ساری اجرا شد دراین مطالعه مقادی رنیتروژن بعنوان عامل اصلی مقادیر نیتروکسین به عنوان عامل فرعی و نحوه تلقیح آن به عنوان عامل فرعیفرعی درنظر گرفته شدند. براساس نتایج حاصل سرعت رشد گیاه تحت تاثیر نحوه تیمارنیتروکسین و اثرمتقابل آن با سطوح کود نیتروژن قرارگرفت و به ترتیب درسطح احتمال ۱و۵ درصد معنی دار شد همچنین نحوه تیمار نیتروکسین درکلیه صفات مورد بررسی به استثنای سرعت رشد نسبی دارای اثرات معنی داری بود بیشترین شاخص سطح برگ ۳/۳۹مترمربع با ۳۲درصد افزیاش نسبت به شاهد ۲/۳۲ مترمربع درتیمار ۷۰کیلوگرم کود نیتروژن درهکتار بدست آمد همچنیندرتیمار توام بدرمال و پنجه دهی بالاترین شاخص سطح برگ ۳/۲۲ مترمربع با ۳۱ درصد افزایش درمقایسه با تیمار عدم تلقیح ۲/۲۲ مترمربع مشاهده شد