سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زینت فرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ
احمدرضا سرائیان – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

اگرچه منابع جنگلی درزمره منابع تجدیدشونده جهان به حساب می ایند ولی به علت استفاده بی رویه این صنایع درحال کاهش و نابودی هستند بنابراین لازم است برای رفع نیازصنایعی که ازمواد اولیه چوبی استفاده می کنند چاره اندیشی شود باتوجه به کمبود و محدودیت منابع چوبی درایران گونه هایی که تندرشدبوده و مناسب تهیه خمیرکاغذهستند اهمیت ویژه ای دارند صنوبرازجملهگونه های تندرشد وبومی است که دراین پژوهش مورد مطالعه قرارگرفت به منظور پخت و تهیه خمیر کاغذ روش کرافت مورد استفاده قرارگرفت شرایط پخت شامل قلیائیت موثر ۲۰% سولفیدیته ۲۵% درجه حرارت ۱۷۰درجه سانتیگراد زمان پخت ۶۰ دقیقه و نسبت مایع پخت به خرده چوب L/W بوده است این شرایط درهمه پخت ها یکسان است و عامل متغیر مقدار درصد پوست خرده چوب بود که ۰و۶و۱۲و۱۸و۲۴درصد است بررسی مقایسه ای خواص فیزیکی کاغذتهیه شده ازخرده چوب صنوبردلتوئیدس همراه با درصدهای مختلف پوست درفرایند پخت کرافت نشان داد که درشرایط پخت یکسان افزایش مقداردرصد پوست باعث افزایش ضخامت حجیمی و کاهش دانسیته شده است.