سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمسعود حیدری – اصفهان، شهرک امیرحمزه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفه
جواد کریم زاده اصفهانی –

چکیده:

جهت تعیین اثرات مقاومت گیاه میزبان و جمعیت اولیه پارازیتوئید بر فراوانی جمعیت Cotesia vestalis (Haliday) (Hymenoptera, Braconidae) ،یک آزمایش مزرعهای کوتاهمدت بصورت آزمون فاکتوریل با دو فاکتور گیاه میزبان )در سه سطح( و جمعیت اولیه زنبور پارازیتوئید C. vestalis )در دو سطح( طراحی گردید. تیمارها شش بار تکرار شدند و آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا گردید. گیاهان میزبان شامل یک گیاه حساس )کلم چینی رقم Yuki F1 ( و دو گیاه نیمه مقاوم )کلم پیچ رقم Midorimaru F1 و کلم گل رقم Snow Crown ( بطور مستقیم در یک مزرعه ۹۱۱۱ متر مربعی واقع در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعی استان اصفهان در اوایل تیرماه ۹۸۱۱ کشت شدند. ۱ هفته بعد گیاهان با قفسهای تهویهدار ۴۰×۴۰×۴۰ سانتیمتر( پوشانده شدند. برای شروع آزمایش، دو جفت )نر و ماده( حشره کامل بید کلم،Plutella xylostella (L.) Lepidoptera, Plutellidae) تازه ظهوریافته در هر قفس رهاسازی گردید. پس از دو هفته، یک )برای تیمار رهاسازی کم( یا سه )برای تیمار رهاسازی زیاد( زنبور C. vestalis ماده سه روزه جفتگیری کرده در هر قفس رهاسازی شد. پس از ۰۱ روز، تعداد حشرات بالغ زنده شمارش و ثبت گردید.میانگین تعداد حشرات کامل زنبور C. vestalis توسط تجزیه انحراف لگاریتمی خطی ) – log-linear analysis of deviance ( تجزیه و تحلیل گردید