سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده افسانه حسینی – گروه گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا آستارایی – گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی مدرس اول – گروه گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین بررسی اثر سه نسبت کودی نیتروژن به پتاسیم N:K : 1 ، و ۶۰: ۴۰ کیلوگرم N درهکتار ۲ ) ۴۰: ۴۰ کیلوگرم K,N در هکتار و ۳) ۰: ۴۰ کیلوگرم K,Nدرهکتار و یک خاک شاهد بدون کود برشاخصهای رشدی گیاه لوبیا مورد بررسی قرارگرفت نرخ فتوسنتز پیش از رهاسازی شته در تیمارهای مذکور به ترتیب ۸/۵۷ ، ۹/۵۱ و ۱۰/۰۳ و ۸/۰۹μmol.m-2.s-1 و درصد کلروفیل پیش از رها سازی شته در تیمارهای مذکور به ترتیب ۴۶/۸۲ ، ۴۷/۳۵ ، ۴۵/۹۰ ، ۳۴/۳۲ و میزان رسانایی روزنه نیز ۰/۰۵ ، ۰/۰۳ ، ۰/۰۸ و ۰/۱۷μmol.m-2.s-1 تعیین شد. وزنتازه و خشک تک گیاه در تیمارهای N:K و شاهد به ترتیب معادل ۱/۷۷ ، ۱/۶۸ ، ۲/۰۱ و ۱/۷۸ گرم ووزن خشک نیز ۰/۱۴ ، ۰/۱۷ ، ۰/۲۱ و ۰/۱۸ گرم بود. نتایج نشان داد که درصدکلروفیل رسانایی روزنه ها نرخ فتوسنتز وزن خشک و تازه گیاه لوبیا و نسبت N:K گیاهان لوبیا بطور معنی دار با سطوح کوددهی نسبت های N:K تحت تاثیر قرارگرفتP<0.001 تیمارهای N:K با ۴۰:۰ و ۴۰:۴۰ بیشترین یمزان فتوسنتز و تیمار N:K 40:40 همچنین بیشترین درصد کلروفیل و کمترین میزان رسانایی روزنه را دارا بودند.