سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد رضا قانع – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی-پردیس کشاورزی کاشان
مجید آقا آقا علیخانی – استادیار گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس
سید علی محمد مدرس ثانوی – دانشیار گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور مقایسه گیاه زراعی جو پائیزه (Hordeum vulgare L) و کلزا(Brassica napuse L) از نظر کمیت علوفه تولیدی تحت تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن، آزمایشی در سال زراعی ۸۲-۱۳۸۱ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. در این تحقیق که به صورت آزمایش مزرعه ای و در قالب طرح آماری کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد، مقدار کود نیتروژن در چهار سطح (۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) به عنوان عامل اصلی و رقم گیاه علوفه ای در ۶ سطح شامل ۴ رقم کلزا (زرفام و Global ,Orient ,Midas)، و دو رقم جو پائیزه (والفجر و کارون*کویر) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. کود نیتروژن در هر کرت به صورت تقسیط شده در سه نوبت (زمان کاشت، ۷۰ روز پس از سبز شدن و هنگام شروع ساقه رفتن) توزیع شد. برداشت نهایی علوفه در ۲۰ فروردین ماه ( ۱۷۷ روز پس از سبز شدن) انجام شد. در پایان آزمایش عملکرد کمی علوفه بر مبنای وزن تر و خشک برگ، ساقه و کل گیاه ارزیابی شد. نتایج نشان داد که مقدار نیتروژن و رقم گیاه علوفه ای بر وزن تر و خشک علوفه همچنین نسبت برگ به ساقه بسیار معنی دار بود. در مجموع هیبرید داخلی کلزا به نام زرفام با دریافت ۲۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از نظر صفات کمی به عنوان تیمار برتر شناخته شد. این تیمار با تولید ۷۴/۴ تن در هکتار علوفه تر در جایگاه برتری نسبت به سایر تیمارها قرار گرفت.