سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی حمیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
فاطمه سفیدکن – استاد، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد نصری – دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
محمدحسین لباسچی – استادیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کش

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن، فسفر و کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی بابونه کبیر، طرح آزمایشی فاکتوریل (سه عاملی) بر پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار از بهمن ماه ۱۳۸۸ تا مهر ماه ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به اجرا در آمد. تیمارهای مورد بررسی شامل مقادیر مختلف کود نیتروژن از منبع اوره در سه سطح ۶۰ ، ۹۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار)، کود فسفره از منبع سوپرفسفات تریپل در دو سطح و ۸۰ کیلوگرم در هکتار) و کود گاوی در سه سطح ( ۰، ۱۵ و ۳۰ تن در هکتار) بودند اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر، درصد و عملکرد اسانس در سطح ۱% معنی دار بود. همچنین کود نیتروژن بر درصد کریزانتنیل استات و سانتولینا تری ان در سطح ۵% تاثیر معنی داری گذاشت. کود فسفره بر درصد کریزانتنیل استات اسانس در سطح ۵% تاثیر معنی داری داشته است. کود گاوی بر درصد اسانس در سطح ۱% تاثیر معنی دار داشته است. در صورتی که کود گاوی بر عملکرد اسانس، در صد کامفور، درصد کامفن و در صد سانتولینا تری ان در سطح ۵% تاثیر معنی دار داشت. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین درصد اسانس و عملکرد اسانس مربوط به تیمار مصرف ۶۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتاربود که به ترتیب برابر ۰/۳۲ درصد و ۱۹ کیلوگرم در هکتار اسانس بود. همچنین استفاده از کود دامی منجر به افزایش درصد و عملکرد اسانس نسبت به شاهد گردید