سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد فسا
محمود دژم – استادیار دانشگاه آزاد فسا

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر گوگرد و پتاسیم براجزای عملکرد و خصوصیات کمی کلزا آزمایشی به صورت کرتهای خرد شدهدر قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار در مزرعه آموزشی جهاد کشاورزی شهرستان فسا در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ اجرا گردید سطوح گوگرد در چهار سطح صفر، ۱۵۰ ، ۳۰۰ ، ۴۵۰ کیلوگرم درهکتار در کرتهای اصلی و پتاسیم در چهار سطح صفر، ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۳۰۰ کیلوگرم درهکتار بصورت کلرید پتاسیم در کرتهای فرعی به کاربرده شدند نتایج نشان داد که با افزایش در سطوح پتاسیم عملکرد دانه و شاخص برداشت افزایش پیدا می کند همچنین استفاده از گوگرد با افزایش در تعداد غلاف و نهایتا افزایش تعداد دانه در غلاف باعث افزایش عملکرد و شاخص برداشت گردید بهترین عملکرد دانه در سطح پتاسیم ۲۰۰ کیلوگرم درهکتار به دست آمد که با سایر سطوح اختلاف آماری معنی داری از خود نشان داد همچنین سطح گوگرد ۳۰۰ کیلوگرم درهکتار باعث افزایش عملکرد گردید.