سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدهادی فرجی آرمان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاور
حامد آئینی – دانش آموخته مجتمع آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی استان همدان

چکیده:

به منظوربررسی و تعیین مناسب ترین مقدار کود ازته و رقم کلزا و تاثیرات آنها برعملکرد و اجزای عملکرد ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳تکرار درسالهای زراعی ۹۰-۸۹ درهمدان روستای یکن آباد به مرحله اجرا درامد فاکتورهای ازمایش شامل کود ازته ۱۰۰و۱۵۰و۲۰۰ کیلوگرم درهکتار کود ازته اوره و سه رقم کلزا شامل اکاپی لیکورد و طلایه بودند نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که بین مقادیر مختلف کود ازته ارقام و اثرات متاقبل ازنظر صفات مورد بررسی د رسطح یک درصد و پنج درصد اختلاف معنی داری وجود دارد بیشترین عملکرد دانه معادل ۳۶۲۲ کیلوگرم درهکتار درمقدار ۱۵۰کیلوگرم کود ازته و کمترین آن با ۳۱۵۵ کیلوگرم درمقدار کود ازته ۱۰۰ کیلوگرم بدست آمد درمقدار ۱۵۰کیلوگرم کود ازته بیشترین تعداد دانه درغلاف ۵۶ بیشترین وزن هزاردانه ۳/۴۸ بیشترین تعداد غلاف درساقه اصلی ۶۱/۷۵ بدست آمد.