سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد مهاجری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
منیرالسادات فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزاد اسل
امین اله قسام – کارشناس ارشد شناسایی ومبارزه با علف های هرزدانشگاه تهران

چکیده:

گیاهان پوششی و پسمان آنها در بسیاری از گیاهان زراعی در اوایل فصل برای سرکوب علف های هرز – استفاده می شود این آزمایش در قطعه زمینی به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع در سال زراعی ۹۰۸۹به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان فسا انجام شد. فاکتورهای آزمایش عبارتند ازفاکتورa شامل سه رقم پنبه: گلستان، آرین و بختگان که از مرکز تحقیقات کش اورزی داراب فرا هم شد و ۲- فاکتورB شامل چهارمقدار مختلف پسمان گندم شامل صفر ۲۵،۵۰،۷۵ درصد. ارزیابی بانک بذر دردو عمق ۱۵و۳۰تا ۱۵ سانتی متری در سه زمان قبل،اواسط و پایان فصل رشد صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که مقادیر مختلف پسمان گندم تاثیر معنی داری بر کاهش تعداد و وزن خشک علف های هرز داشته است. تمام تیمارها به جز تیمار عاری از پسمان گندم و تیمار به کار بردن ۲۵ درصدپسمان، روی تعداد بذر و وزن خشک علف های هرز تاثیرگذار بوده است. تاثیر رقم مورد استفاده نیز بر کاهش وزن خشک و تعداد علف هرز در قبل و بعد از کاشت معنی دار بود .رقم گلستان و آرین باعث کاهش معنی دار دروزن خشک و تعداد علف هرز نشده ولی رقم بختگان باعث کاهش معنی داری بر تعدادووزن خشک علف های هرزدربعدازکاشت شد.