سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرهاد مهاجری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
منیرالسادات فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسل
امین اله قسام – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه تهران

چکیده:

گیاهان پوششی و پسماند آنها در بسیاری از گیاهان زراعی در اوایل فصل برای سرکوب علف های هرز استفاده می شود این آزمایش در قطعه زمینی به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع در سال زراعی ۹۰ – ۸۹ به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان فسا انجام شد . تیمارهای آزمایش عبارتند از ۱- فاکتور A شامل سه رقم پنبه: گلستان، آرین و بختگان و ۲- فاکتور B شامل چهار مقدار مختلف باقیمانده گندم که شامل صفر، %۲۵ ، %۵۰ و ۷۵ % . نتایج این تحقیق نشان داد که میزان های مختلف پسماند گندم تاثیر معنی داری بر درصد کاهش وزن خشک علفهای هرز داشت . تمام تیمارها به جز تیمار عاری از پسماند گندم بر روی درصد کاهش وزن خشک علف های هرز تاثیر گذار بوده است. تاثیر رقم مورد استفاده نیز بر روی درصد کاهش وزن خشک علف هرز در قبل و بعد از کاشت معنی داربود. رقم گلستان و آرین باعث کاهش معنی دار وزن خشک علفهای هرز نشد ولی رقم بختگان باعث کاهش معنی دار وزن خشک علف هرز در بعد از کاشت شد