سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منیرالسادات فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسل
فرهاد مهاجری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
امین اله قسام – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه تهران

چکیده:

گیاهان پوششی و پسماند آنها در بسیاری از گیاهان زراعی در اوایل فصل برای سرکوب علف های هرز استفاده می شود این آزمایش در قطعه زمینی به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع در سال زراعی ۹۰ – ۸۹ به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان فسا انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارتند از ۱- فاکتور A شامل سه رقم پنبه: گلستان، آرین و بختگان که از مرکز تحقیقات کشاورزی داراب فراهم خواهد آمد و ۲- فاکتور Bشامل چهار مقدار مختلف باقیمانده گندم که شامل صفر، ۱۰۰۰ ، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ کیلوگرم در هکتار . ارزیابی بانک بذر در دو عمق ۰- ۱۵ و ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتری در سه زمان قبل، اواسط و پایان فصل رشد صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان های مختلف پسماند گندم تاثیر معنی داری بر کاهش تعداد علفهای هرز داشته است. تمام تیمارها به جز تیمار عاری از پسماند گندم و تیمار به کار بردن ۱۰۰۰ کیلوگرم در هکتار پسماند، بر روی تعداد بذور علف های هرز تاثیر گذار بوده است تاثیر رقم مورد استفاده نیز بر کاهش تراکم و تعداد علف هرز در قبل و بعد از کاشت معنی دار بود.رقم گلستان و آرین باعث کاهش معنی دار در تراکم و تعداد علف هرز نشده ولی رقم بختگان باعث کاهش معنی دار تعداد علف هرز در بعد از کاشت شد