سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
عباس هانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
جلال قادری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات خاک و آب کرمانشاه

چکیده:

به منظور تاثیر مقادیر مختلف پتاسیم و بور بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای، آزمایشی شامل سه سطح پتاسیم ( ۰ ۱۵ و ۳۰ کیلوگرم در هکتار اسید بوریک)، در چهار تکرار، به ، ۱۵۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم) و سه سطح بور ( ۰ صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. صفات اندازه گیری شده شامل وزن هزار دانه، تعداد ردیف دانه در قطر بلال، تعداد دانه در ردیف و نهایتاً عملکرد دانه بود. نتایج نشان داد که اثر تیمار بر، در وزن هزار دانه در سطح احتمال ۵ درصد و بر عملکرد دانه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. اثر تیمار پتاسیم در وزن هزار دانه در سطح احتمال ۵ درصد و عملکرد دانه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. اثر متقابل تیمار بر و پتاسیم در تعداد ردیف دانه در قطر بلال در سطح احتمال ۵ درصد و تعداد دانه در ردیف در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود.