سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
عباس هانی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
جلال قادری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آب و خاک کرمانشاه
صلاح الدین مرادی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز مریوان

چکیده:

به منظور تاثیر مقادیر مختلف پتاسیم و بور بر خصوصیات مورفولوژیکی ذرت دانه‌ای، آزمایشی شامل سه سطح پتاسیم (۰، ۱۵۰ و۳۰۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم) و سه سطح بور (۰، ۱۵ و ۳۰ کیلوگرم در هکتار اسید بوریک)، در چهار تکرار، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. صفات اندازه‌گیری شده شامل ارتفاع بوته، طول بلال، طول مقدار خالی مانده‌ی بلال از دانه، قطر بلال، وزن هزار دانه، تعداد ردیف دانه در قطر بلال، تعداد دانه در ردیف، نسبت وزن دانه به چوب و نهایتاً عملکرد دانه بود. نتایج نشان داد که اثر تیمار بر، در وزن هزار دانه در سطح احتمال ۵ درصد و بر عملکرد دانه در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار بود. اثر تیمار پتاسیم در قطر بلال و وزن هزار دانه در سطح احتمال ۵ درصد و در طول بلال و عملکرد دانه در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار بود. اثر متقابل تیمار بر و پتاسیم در ارتفاع بوته، طول بلال و تعداد ردیف دانه در قطر بلال در سطح احتمال ۵ و در قطر بلال و تعداد دانه در ردیف در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار بود