سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد رضوانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
عاطفه محمدی –
سعید ذاکرنژاد – دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
امین فانی یزدی – دانشگاه پیام نورتهران

چکیده:

رقابت گندم با یولاف وحشی جهت دستیابی به نیتروژن یکی ازمهمترین عوامل درکاهش عملکرد گندم محسوب می شود نیتروژن می تواندبرصفات موثربررقابت گیاهان تیره گندمیان مانند تعدادپنجه و ارتفاع تاثیر بگذارد به منظور بررسی صفات مورفولوژیک موثر در رقابت گندم و یولاف وحشی آزمایش مزرعه ای به صورت طرح کرت های خرد شده درچهارتکرار درسال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ اجرا شد عوامل مورد بررسی عبارت بودند ازآلودگی به یولاف وحشی دردو سطح آلودگی به یولاف با تراکم ۷۵بوته درمترمربع و بدون آلودگی به یولاف به عنوان فاکتور اصلی و مقادیر مختلف نیتروژن درچهارسطح ۰و۵۰و۱۰۰و۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن درهکتار تعدادپنجه وارتفاع نهایی گندم و یولاف وحشی وزن خشک یولاف وحشی و عملکرد اقتصادی گندم بررسی شد نتایج نشان داد که یولاف وحشی درتمام سطوح نیتروژن تعدادپنجه بیشتری از گندمداشت ارتفاع نهایی یولاف وحشی بیشتر ا زگندم بود حضور یولاف وحشی سبب کاهش عملکرد گندم درتمامی سطوح نیتروژن شد.