سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادر محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی – عضو هیئت علمی گروه زراعت علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سید علیرضا موحدی نائینی – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

گندم به عنوان یک محصول کشاورزی استراتژیک، در بین غلات از نظر سطح زیر کشت و تولید جهانی مقام اول را دارد . این آزمای در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و با سه عامل کود نیتروژن در چهار سطح، فسفر در سه سطح و پتاسیم در سه سطح کیلوگرم در هکتار اجرا شد. با افزای کود نیتروژن تعداد کل پنجه در بوته، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک نسبت به شاهد افزای معنی داری پیدا کرد متوسط بیشترین تعداد تعداد پنجه بارور در بوته در تیمار ۳۰۰ کیلو گرم در هکتار با میانگین ۱/۱۸ پنجه در بوته بوده است. مصرف ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار، با میانگین تولید ۴/۲۵ تن در هکتار بالاترین عملکرد را داشت. بیشترین میزان وزن هزار دانه مربوط به تیما ر ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار با میانگین ۴۰/۲۳ گرم تیمار کودی ۱۰۰ کیلوگرم با شاخص برداشت ۴۱/۳۳ بالاترین مقدار را به خود اختصاص داد. بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار با میانگین تولید ۱۴۳۱۶/۲ کیلوگرم بود که تفاوت معنی داری با سایر تیمارها داشت. و کمترین مقدار در تمامی پارامترها مربوط به تیمار شاهد بود.