سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا رضایی – کارشناس ارشد باغبانی گرایش سبزی کاری
حسین فتحی – محقق باغبانی
ابوالقاسم حسن پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

دوره خواب سیب زمینی می تواند یک مانع قابل توجه برای استفاده موثر از ریزغده ها باشد لذا ارزیابی روشهای عملی شکست خواب و دستیابی به رقم مناسب به منظور کوتاه نمودن زمان نگهداری غده ها جهت کاشت مجدد کاهش ضایعات انباری کاهش هزینه حمل و نقل و نگهداری و همچنین افزایش بهره وری از آب و خاک و سایر عوامل تولید ضروری به نظر می رسد دراین تحقیق به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف جیبرلین برپیش جوانه دار کردن و شکست خواب ریزغده های سیب زمینی یک آزمایش فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام شد بهطوریکه سه رقم مینی تیوبر سیب زمینی آگریا، مارفونا و سانته به عنوان فاکتور a و پنج غلظت جیبرلین صفر، ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ میلی گرم درلیتر به عنوان فاکتور bدرنظر گرفته شد درپاین شاخصهای مختلف از جمله تعداد جوانه های روئیده وطول جوانه ریزغده هاهمچنین تعداد ساقه در بوته مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج آزمایش نشان داد که اثر رقم غلظت های مختلف هورمون جیبرلین و اثر متقابل آنها برسرعت و درصد جوانه زنی مینی تیوبرها و تعداد ساقه بوته های سیب زمینی معنی دار است و رقم سانته دارای بیشترین میانگین سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی تعدادساقه در بوته می باشد.