سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده کشاورزی
حسین فرحبخش – استادیار پژوهشکده باغبانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا خواجویی نژاد – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده کشاورزی

چکیده:

تنش خشکی یکی از مهمترین مشکلات تولید گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان نظیر ایران ی باشد دراین مناطق گیاهان علوفه ای نقش مهمی در تغذیه دام دارند. با کاربرد برخی مواد افزودنی نظیر پلیمرهای سوپر جاذب می توان از بارندگی های پراکنده و سایر منابع محدود اب در امر حفظ و ذخیر آب در خاک استفاده نمود و مانع از تنش های رطوبتی در مناطق خشک و نیمه خشک گردید. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ابیاری و مقادیر مختلف سوپر جاذب بر ویژگی های مورفولوژیکی Sorghum bicolor L. آزمایشی با استفاده از طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تثادفی با سه تکرار در سال زراعی ۹۰ در نزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد به طوریکه در کرت های اصلی سطوح ابیاری ) FC 1( a (% 80 -) a2 (% 60 -) a3 (%40 -) a4 و در کرت های فرعی مقادیر مختلف سوپر جاذب شاهد b1 ؛ ۱۵۰ کیلوگرم b2 و ۳۰۰ کیلوگرم b3 قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از عملکرد علوفه تر ، علوفه خشک ، ارتفاع بوته ، قطر ساقه ، تعداد گره ، تعداد پنجه در بوته نتایج حاصله نشان داد که با کاهش میزان ابیاری به پایین تر از ۸۰% ظرفیت زراعی میانگین صفات مورد مطالعه به جز تعداد پنجه به طور معنی داری کاهش پیدا کرد ولی بین سطوح ۱۰۰% . ۸۰% اختلاف معنی داری وجود نداشت. همچنین در مقایسه بین سطوح سوپر جاذب ، بالاترین میانگین صفات مربوط به سطح ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی داری نشان داد.