سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یوسف سرهنگی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
احمدرضا حسنی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور- تبریز
هوشنگ لطف اللهیان – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور- کرج

چکیده:

در این پژوهش با طرح پایه کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل ۲×۳×۳ تعداد ۸۱ قطعه جوجه غاز ماده با میانگین وزن ۲۴±۵۴۳ گم و ۸۱ قطعه جوجه غاز نر با میانگین وزن ۲۸±۵۵۱ گرم با ۹ جیره غذایی در گروههای مختلف آزمایشی مستقر شدند. وزن اولیه بعنوان کووریت درنظر گرفته شد. جیره ها طوری تنظیم شدند که سه سطح متفاوت انرژی قابل متابولیسم (۲۶۸۰ و ۲۹۰۰ و ۳۱۲۰ کیلوکالری در کیلوگرم) را با سه سطح متفاوت پروتئین خام مطابق با جداول استانداردهای غذایی (۱۹۹۴) NRC ، ۷/۵ درصد پایین تر از NRC و ۷/۵ درصد بالاتر از NRC را داشته باشند . مقدار غذای مصرفی بطور روزانه و غازها هر هفته یکبار وزن کشی شدند.تا سن ۱۰ هفتگی، داده ها با فواصل دو هفته یک بار و از سن ۱۰ تا ۳۸ هفتگی، داده ها با فواصل هر چهار هفته یک بار، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . نتایج بدست آمده نشان داد که اثر مقدار وزن اولیه بعنوان یک متغیر ه مراه برای همه صفات معنی دار است (۰/۰۵>P). بنابراین در پیش بینی مقدار غذای مصرفی ، رشد و ضریب تبدیل غذایی باید حتماً مورد توجه قرار گیرد. اثر انرژی بر روی مقدار رشد فقط در سنین ۳۰-۰ و ۳۴-۰ و ۳۸-۰ هفتگی معنی دار و مقدار رشد غازها با جیره انرژی بالا بیشترین مقدار بود (۰/۰۵>P). اثر انرژی بر روی ضریب تبدیل غذایی فقط در سنین ۳۰-۰ و ۳۴-۰ و ۳۸-۰ هفتگی معنی دار بدست آمد و ضریب تبدیل غذایی غازها با جیره انرژی بالا کمترین مقدار بود (۰/۰۵>P). بنابراین در تغذیه غازها برای افزایش رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی در صورت بالانس کردن جیره ها با جداول NRC، انرژی جیره ها ۷/۵% بیشتر از جداول NRC پیشنهاد میگردد. مقدار رشد غازهای نر بیشتر از ماده و ضریب تبدیل غذایی آنها کمتر از ماده بود.