سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد داورنیا – گروه شیلات و آبزیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
رضا ملک زاده وبایه – پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه
سعید مشکینی – پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

مغذی شدن به عنوان یکی از اثرات ناشی از گرم شدن کره زمین منجر به تغییرات گسترده ای در اکوسیستم های آبی شده است یکی از این تغییرات شکوفایی جوامع پلانکتونی است که ممکن است در اثر تغییر شاخصهای اب نظیر دما یا عناصر مغذی صورت گرفته باشد کلادوسرها یا شاخه سران Cladocera به عنوان یکی از گروه های مهم زئوپلانکتون ها در محیطهای طبیعی تحت تاثیر شکوفایی های فیتوپلانکتونی قرار میگیرند برای بررسی آزمایشگاهی اثرات مغذی شدن گونه ای از شاخه سران بومی ایران Daphnia magna با چهارتراکم از جلبک Nannochloropsis oculata تغذیه شد. براساس نتایج حاصل بیشترین و کمترین میانگینهای طول عمر به ترتیب ۳٫۲۶± ۵۶ و ۱٫۶۴±۳۳ روز بودند که به ترتیب در گروه های تغذیه شده با تعداد ۰/۵× ۶ ۱۰ و ۶ ۱۰×۲ سلول جلبک در میلی لیتر مشاهده شدند.