سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی پیرو – دانشجو ی کارشناسی ارشد عمران آب
مهدی قمشی – استاد دانشگاه شوشتر
ابراهیم نوحانی – استادیار دانشگاه دزفول
مسعود روانسالار – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب

چکیده:

برداشت مصالح از رودخانه بسته به حجم مصالح برداشت شده عمق و ابعاد آن و موقعیت محل قرضه از نظر مرفولوژی می تواند منشا آثاری در شکل و مسیر رودخانه باشدو از نظر هیدرولیکی باعث تغییر پارامترهای جریان گردد دراین تحقیق ضمن اشاره به آثار کلی وارده به رودخانه ها ناشی از برداشت مصالح رودخانه ای با استفاده از hec-ras که یک نرم افزار تواناد رشبیه سازی هیدرولیکی جریان می باشد جریان در رودخانه بشار شبیه سازی گردید با توجه به اینکه نتیجه اولیه برداشت مصالح ایجاد حفره در رودخانه بوده و تغییرات هیدرولیکی رودخانه ناشی از ایجاد همین حفره یا حفرات می باشد نسبت به مدل کردن حفره های برداشت با ابعاد مناسب در بستر رودخانه اقدام گردید و پارامترهای هیدرولیکی ارتفاع سطح آب و سرعت جریان با وجود حفره و درصورت عدم وجود حفره مورد بررسی قرارگرفتند.