سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهناز صالحی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

برای تعیین صفات اقتصادی پشم گوسفندان تغذیه شده از ضایعات میوه و تره بار نسبتهای صفر ۳۳ و ۶۶ و ۱۰۰درصد براساس سطوح مختلف موادخوراکی تبدیل شده تهیه شد و به مصرف ۴۸ بره نر در ۴ تیمار و ۴ تکرار رسید درانتهای بررس یصفات مهم پشم بره ها شامل درصد انواع الیاف درتوده پشم الیاف پشم حقیقی الیاف مدولایی وکمپ و میانگین قطر الیاف ضریب تغییرات میانگین قطر و بازدهی شستشوی پشم اندازه گیری شد حداقل وحداکثر قطر الیاف پشم حقیقی ۹۱ /۸۳۴/۷ تا درصد الیاف مدولایی ۰/۶ تا ۶۲/۱ درصد الیاف کمپ ۱/۲ تا ۳۴/۰ درصد میانگین قطر ۲۸/۸ تا ۵۲/۷ میکرون ضریب تغییرات میانگین قطر ۴۲/۲ تا ۹۲/۳ درصد و بازدهی شستشو ۴۲/۶ تا ۷۵/۴ درصدبدست آمد نتایج حاصل نشان داد تفاوت معنی داری بین سطوح پسماند و شاهد برصفات پشم وجود ندارد بنابراین م یتوان از ضایعات فراوری شده میادین به نحو مناسبی در تغذیه گوسفند استفاده نمود.