سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسن فطرس – دانشیار گروه اقتصاددانشکده اقتصاد و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا
جواد براتی – پژوهشگراقتصادی جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده:

خانوارهای شهری از مهمترین منابع مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از آن هستند افزون برتاثیر مستقیم مصرف انرژی خانوار برانتشار گازگلخانه ای مصرف سایر کالاها و خدمات خانوار نیز به واسطه ی ارتباط بین بخشی اقتصاد بر انتشار گاز گلخانه ای غیرمستقیم اثر می گذارد برای بررسی میزان انتشار مستقیم و غیرمستقیم گازهای گلخانه ای ناشی از مصرف سوختهای فسیلی خانوارهای شهری این مطالعه با استفاده از الگوی داده ستانده به تحلیل نقش خانوار شهری و اهمیت آن در انتشار گاز گلخانه ای ایران می پردازد برای این منظور برپایه جدول داده ستانده انرژی کشور و با توجه به ضریب های انتشار میزان انتشار گازهای گلخانه ای بررسی می شود دراین مطالعه بخش انرژی شامل نفت خام زغال کک و فراورده های نفتی برق وگاز طبیعی است نتایج بیانگر آنند که بیشترین عامل افزایش انتظار خانوار شهری مربوط به مصرف برق و پس از آن مصرف گاز طبیعی است. با افزایش متناسب در مصرف انرژی خانوار شهری به ترتیب برق گاز طبیعی نفت گاز و بنزین موتور نفت کوره و نفت سفید بالاترین سهم را در افزایش انتشار گازهای گلخانه ای دارند نتایج همچنین نشان داد که افزایش یکسان در دیگر کالاهای مصرفی خانوار به استثناء کالای انرژی تاثیری به مراتب بیشتر برانتشار گاز گلخانه ای درصورتی که تنها کالای انرژی تغییر می کرد دارد.