سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد مرادی زاده زواره – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، گروه زراعت، میبد، ایران
حسین شمسی محمودآبادی –
ابوالفضل مروتی –

چکیده:

آفتابگردان (Helianthus annus L.) نقش مهمی در تأمین روغن نباتی مورد نیاز کشور دارد و تأمین عناصر غذایی گیاه در خاک جهت حصول عملکرد بالا و کیفیت مطلوب دانه آن ضروری می باشد. این آزمایش به منظور بررسی اثر نانو کلات آهن بر میزان روغن و پروتئین دانه آفتابگردان رقم سیرنا در تابستان ۱۳۹۰ در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: شاهد یا کشت بدون مصرف نانو کلات آهن I1محلول پاشی نانو کلات آهن با غلظت یکدر هزار در مراحل ساقه دهی و گل دهی I2محلول پاشی نانوکلات آهن با غلظت یکدر هزار در مرحله گل دهی I3محلول پاشی نانو کلات آهن با غلظت یکدر هزار در مرحله ساقه دهی I4مصرف خاکی نانو کلات آهن به میزان ۱۰ کیلوگرم در هکتارI5مصرف خاکی نانو کلات آهن به میزان ۲۰ کیلوگرم در هکتار I6نتایج نشان داد با مصرف نانو کلات آهن عملکرد روغن، درصد روغن و درصد پروتئین به طور معنی داری افزایش یافت