سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکرم عبداللهی ارجنکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
علی اکبر فدایی تهرانی – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

مصرف پسماند فاضلاب های مختلف شهری و صنعتی بعنوان کود آلی درکشاورزی درسالهای اخیر رواج زیادی پیدا کرده است. از طرف دیگر نماتدهای انگل گیاهی خصوصا نماتد ریشه گرهی خسارت زیادی را به اغلب محصولات کشاورزی وارد می سازد به منظور بررسی تاثیر مصرف پسماند برجمعیت نماتد ریشه گرهی آزمایشی با عصاره ی مقادیرمختلف پسماند اضافه شده به خاک %۲۵ $ ۱۵۸۴۰) پسماند درخاک زراعی و زمان متفاوت ۲۴و۴۸ و ۷۲ ساعت تماس حضور تخم نماتد درعصاره درقالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار بصورت فاکتوریل درشرایط آزمایشگاهی انجام شد داده های آزمایش بصورت تعدادمرگ و میر تخم و بصورت تجمعی محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری sasنشان دهنده موثر بودن عصاره پسماند روی میزان مرگ و میر تخم نماتد بود این اثر با معنی دار شدن نسبت واریانس تیمارها نسبت به واریانس خطا مشخص گردید. مقایسه میانگین ها به روش LSD نشان داد که بیشترین اثر درمقایسه با شاهد بدون عصاره به ترتیب مربوط به عصاره های ۲۵ و ۱۵ درصد بود و تیمارهای حاوی ۸و۴% پسماند دررتبه های بعدی قرارگرفتند.