سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد رضا زارع بوانی – دانشجوی دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی دانشگاه گیلان
غلامعلی پیوست – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
حبیب الله سمیع زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
جمیله رهایی – دانشجوی دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی دانشگاه گیلان

چکیده:

تنش شوری از مهمترین تنشهای غیر زیستی برای گیاهان است. تحقیقات زیادی نشان داده که سیلیسیم اثرات سوء ناشی از برخی تنشها را کاهش میدهد. به منظور بررسی کاربرد سیلیسیم در کاهش اثرات شوری ناشی از کلرید سدیم بر کاهوی پیچ گلخانهای رقم باترهد آزمایشی در سیستم کشت لایه نازک محلول غذایی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. هدایت الکتریکی محلول غذایی به وسیله کلرید سدیم تا ۳ میلیموس بر سانتیمتر افزایش یافت. سیلیسیم در این آزمایش به صورت سیلیکات سدیم با غلظتهای ۰ و ۰/۵ و ۱/۰ و ۲/۰ میلی مولار در لیتر به محلول غذایی هوگلند تغییر یافته اضافه شد. نتایج نشان داد افزایش میزان سیلیسیم باعث کاهش پرولین، نشت الکترولیتها و میزان قندهای محلول و همچنین افزایش محتوای نسبی آب برگ میگردد. تیمار ۰/۵ میلی مولار، کلروفیل کل برگ را به صورت معنی داری افزایش داد.