سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرزو نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
نوراله عبدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
داود حبیبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
شهاب خاقانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مصرف زئولیت باکتریهای محرک رشد PGPR و هیومیک اسید بررشد آتریپلکس کانسنس درسال ۹۰-۸۹ ازمایشی بهصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی اراک اجرا شد تیمارهای آزمایش شامل زئولیت درسه سطح Z1=0 ، Z2=500 ، Z3=1000 دریک چاله باکتری محرک رشد دردو سطح ۰ B1= ، B2=25 میلی لیت ردریک چاله و هیومیک اسید دردو سطح H1=0 ، ۲= ۱۰ H میلی لیتر دریک چاله اعمال شد نتایج نشان داد که صفاتی چون ارتفاع بوته قطرساقه و ارتفاع اولین شاخه از سطح خاک تحت تاثیر مصرف سطوح مختلف زئولیت درسطح آماری یک درصد معنی دار شد همچنین دربین سطوح مختلف مصرف باکتری محرک رشد و هیومیک اسید صفاتی مانند ارتفاع بوته و قطرساقه تحت تاثیر قرارگرفته وو از نظر آماری معنی دار شدند و لی صفت ارتفاع اولین شاخه از سطح خاک تفاوت معنی داری نشان نداد.