سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا بوربوری – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه)،
محمدمهدی طهرانی – عضو هیئت علمی موسسه خاک و آب ایران)

چکیده:

به منظور بررسی اثرات روشهای مختلف کود دهی منگنز بر عملکرد کمی و کیفی گندم، آزمایشی گلدانی در سال زراعی ۸۷ -۱۳۸۶ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در گلخانه مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی آزادواحد ساوه به اجرا در آمد. فاکتور اول شامل ۳ سطح مصرف خاکی منگنز ( ۰، ۵/ ۲و ۵ میلی گرم بر کیلو گرم خاک ) و فاکتور دوم شامل دو سطح محلولپاشی ( ۰و ۵/ ۲میلی گرم در هزار لیتر منگنز) بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیشترین عملکرد دانهدر غلظت ۵ میلی گرم بر کیلو گرم مصرف خاکی منگنز بدست آمد. بالاترین جذب منگنز در دانه در تیمار مصرف توام ۵ میلی گرمبر کیلو گرم منگنز خاکی و محلولپاشی با محلول ۲ میلی گرم در ۱۰۰۰ لیتر کلات EDTA منگنز حاصل شد .اثر مصرف خاکی منگنز بر صفات وزن هزار دانه، محتوای منگنز دانه، غلظت منگنز دانه، غلظت منگنز اندام هوایی، عملکرد دانه و تعداد دانه خوشهاز لحاظ آماری در سطح ۱ درصد معنی دار شد، در صورتیکه محلول پاشی منگنز فقط برای صفات محتوای منگنز دانه ،غلظتمنگنز اندام هوایی تفاوت معنی دار در سطح ۱ درصد ایجاد کرد