سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوه شغلی دانشگاه اصفهان
آرزو غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوه شغلی دانشگاه اصفهان
علی اکبر ظفری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوه شغلی دانشگاه اصفهان
عبدالناصر کر – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوه شغلی دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی از روشهای کاریابی که شیوع فراوانی در کل دنیا پیدا کرده کسب و کار خانگی است ( استانجر، ۲۰۰۰، نقل از زمانی، ۱۳۸۵) درباره اهمیت کسب و کار خانگی بحث های فراوانی وجود دارد. امروزه کسب و کار خانگی از بخش های حیاتی و ضروری فعالیت های اقتصادی کشورهای پیشرفته محسوب می شود (حق شناس، ۱۳۸۹) هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مشاوره شغلی به شویه یادگیری-اجتماعی کرامبولتز بر نگرش نسبت به کسب و کار خانگی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی است بر این اساس ۳۲ نفر از دانشجویان دختر به صورت تصادفی انتخاب شدند و با گزینش تصادفی در دو گروه شانزده نفری تحت گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه با پرسشنامه های نگرش نسبت به کسب و کار خانگی در پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مورد گروه آزمایش هشت جلسه مشاوره شغلی و در گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نگرفت نتایج این پژوهش با تحلیل مانکوا نشان داد بین نگرش گروه آزمایش و کنترل پس از آموزش مشاوره مسیر شغلی تفاوت معناداری وجود دارد (۰/۰۰۱>P) بنابراین پژوهش، مشاوره شغلی به شویه نظریه یادگیری- اجتماعی بر نگرش کسب و کار خانگی تاثیر مثبت داشته است.