سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کامران یزدان بخش – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه رازی
جواد محمدی – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
محسن درکه – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی و مدرس دانشگاه پیام نور
حسن رضایی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

امروزه پدیده پرخاشگری درنوجوانان جوامع را با معضلات بسیاری روبرو کرده است بطوریکه عدم کنترل خشم و چگوگی بروز آن درافراد میتواند منشا آسیب های بسیاری هم ازنظر اقتصادی و هم ازنظرفرهنگی و روانی درجامعه باشد دراین رابطه به نظر می رسد اموزشهای روانشناختی میتواند عاملی موثردرکاهش این آسیب ها به حساب آید دراین پژوهش ما برانیم تا تاثیر مشاوره گروهی را برکاهش رفتارهای پرخاشگرانه درنوجوانان مورد بررسی قرار دهیم این پژوهش نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل می باشد جامعه آماری پژوهش شام لکلیه دانش آموزان پسرمقطع متوسط سال تحصیلی ۹۰-۸۹ شهرستان کرمانشاه بود که ازطریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد۳۰نفرکه پرخاشگری آنان توسط پرسشنامه پرخاشگری آیزنک AGQ مورد تایید قرارگرفت به عنوان نمونه انتخاب و بطور تصادفی دردو گروه ازمایش و کنترل گمارش یافتند. مداخله بمدت ۸جلسه برای گروه ازمایش قرار گرفت و درپایان هردو گروه مورد ارزیابی مجدد قرارگرفتند.