سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نادر چاپارزاده – تبریز، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاها
مینایه قدرتی – تبریز، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

چکیده:

تنش عناصر سنگین می تواند روابط آبی گیاهان را تحت تاثیر قرار دهد. در این پژوهش اثرات تنش مس ۶/۵ میکرو مولار) و کاربرد ریشهای آسکوربیک اسید ۰/۵ میلی مولار روی پتانسیل اسمزی و میزان نسبی آب در برگهای پیاز خوراکی مطالعه شد. تحت تنش مس کاهش چشمگیری در پتانسیل اسمزی وجود داشت. حضور آسکوربیک اسید منجر به کاهش معنیداری در پتانسیل اسمزی گردید. میانکنش آسکوربیک اسید و مس پتانسیل اسمزی را نسبت به گیاهان شاهد کاهش داد. آسکوربیک اسید و مس هر دو روی میزان نسبی آب بیتاثیر بودند