سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نجمه ایرانمنش – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
شهریار شاهرخ آبادی – مربی عضو هیئت علمی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده:

استفاده از خاک مسلح در طراحی شالودهها وسازههای حائل خاک، روشی است که در سالهای اخیر متداول شدهاست. برای مسلح کردن خاک از المانهای مسلحکننده با وی ژگیهای مختلف استفاده میشود. مانند المانهای صفحهای، شبکهای، نواری، میلهای، … . در سازههای خاک مسلح به طور معمول المانهای افقی به کار گرفته میشوند. در این مقاله سعی شدهاست تا تأثیر مسلح کنندههای متعامدH-Vبر کاهش نشست خاک مورد بررسی قرار گیرد. بررسی این موضوع با کمک روش اجزامحدودFEM) انجام می- گیرد. در آخر، این نتیجه بدست آمد که مسلحکنندههای متعامد موجب افزایش مقاومت برشی، استقامت و پایداری خاک می شوند که نشست خاک را در این شرایط کمتر می نمایند. در مقایسه با مسلحکنندههای افقی مرسوم نیز، طول مهاری المانهای H-V به مراتب کمتر می باشد.