سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سهیلا رشادت جو – کارشناسی ارشد تربیت بدنی
علی محمد امیرتاش – دکتری تربیت بدنی- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
فریدون تندنویس – دکترای تربت بدنی
حمیده رشادت جو – دکترای مدیریت آموزش عالی

چکیده:

هدف اصلی این پژوه بررسی تأثیر مسابقات ورزشی بر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر تهران بود. این مطالعه، یک مطالعه میدانی از نوع نیمه تجربی بود. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ به تعداد ۱۲۵۱۱۲ نفر بود. روش نمونه گیری خوشه ای و تعداد ۴۶۰ نفر از دانش آموزان مدارس شهر تهران (۲۳۰ نفر دانش آموز ورزشکار و ۲۳۰ نفر دانش آموز غیر ورزشکار) نمونه گیری شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (۲۸-GHQ) بود. به منظور محاسبه روایی، از روش اعتبار محتوایی استفاده شد، برای محاسبه پایایی پرسشنامه در بین ۵۰ نفر از دانش آموزان توزیع و با استفاده از روش آلفای کرانباخ ضریب پایایی آزمون سلامت روانی در کل ۰/۹۴ بدست آمد. عملکرد تحصیلی بر اساس معدل نیمسال اول سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ در نظر گرفته شد. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین سلامت روانی و زیر مجموعه های آن و همچنین عملکرد تحصیلی در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0/001). نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین سلامت روانی و زیر مجموعه های آن و همچنین عملکرد تحصیلی در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0/001) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره سلامت روانی با عملکرد تحصیلی در گروه دانش آموزان دختر ورزشکار ارتباط معکوس معنی داری (r=0/18) برقرار می باشد (p<0/012) در کل می توان نتیجه گرفت که دانش آموزان دختر ورزشکار نسبت به دانش آموزان دختر غیرورزشکار از عملکردتحصیلی و سلامت روانیبالاتر و شکایات جسمانی،اضطراب،حساسیت بین فردی و افسردگی کمتری بر خوردارند و بین نمره سلامت روانی با عملکرد تحصیلی درگروه دانش آموزان دختر ورزشکار و غیرورزشکار ارتباط معکوس معنی داری برقرار می باشد، که این نتایج با نتایج اکثر مطالعات همسوست.