سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد علی دهقانی تفتی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طأیعی استا یزد
علی دهقا ن – کارشناس ارشد آبشیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
وحیده کریمی – کارشناس ارشد بیابانز دایی دانشگاه تهران
عاطفه جبالی – کارشناس ارشد بیابانزدایی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خرد شد باغات براثر قانو ارث و کوچک شد قطعات باغی و خرارج شرد نورام بهرره بررداری از آسرتانه اقتصادی مهاجرت روستاییا پایین بود بهره وری به دلیل آفات گیاهی ضرع ف ارتأراط روسرتائیا برا مراجرع علمی و فنی ضعیف شد روابط مالک و مستاجری و امانت داری در بین بهرره برردارا و تغییرر در نورام بهرره برداری موجب تغییراتی در مدیریت بهره برداری اراضی شده که این تغییرات موجب بالارفتن ضایعات محصرول شده و در خیلی از روستاهای منطقه مورد مطالعه باغداری را از نور اقتصادی غیرر موجره نمروده اسرت. مطالعره مذکور در محدوده پیشکوه استا یزد با مساحت ۵۵۰۰ کیلومتر مربع انجام شد که ۴۷۳ روستای مسکو دارد و روستاهای واقع در محدوده مطالعاتی مذکور اغلب کوهپایه ای و کوهستانی هستند. این مقاله یکی از نتایج طررح تحقیقاتی جمع آوری و ثأت دانک بومی کشاورزی در روستاهای بشک پیشکوه است که از طریق مصاحأه عمیق گروهی علت بالا رفتن ضایعات محصولات باغی از ۵۰ گروه خأره در روستاهای نمونه سوال و نتایج مشرابه جمرع بندی و مورد استفاده قرار گرفته است.