سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسین بخشنده –
مجید جلالی فراهانی –
سیدنصرالله سجادی –

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر هویت هواداران تیم های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران بود. جامعه پژوهش را هواداران ۳ تیم استقلال، پرسپولیس و تراکتور سازی تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود ۳۸۴ نفر بدست آمد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت اجتماعی باشگاه و پرسشنامه محقق ساخته هویت تیمی هواداران با استفاده از پرسشنامه هویت تیمی گان بود. روایی پرسشنامه ها با نظر خواهی از ۶ تن از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد، که برای تمامی مولفه های پرسشنامه بالای ۰٫۷۰ بدست آمد. بعد از جمع آوری داده ها، ۳۸۴ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از شاخص های کجی و کشیدگی استفاده شد. در قسمت توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و در قسمت استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد استفاده قرار گرفت . نتایج نشان داد از بین ابعاد مسئولیت اجتماعی، سه بعد اقتصادی ، اخلاقی و انساندوستی ۶۳ درصد تغییرات هویت تیمی را پیش بینی می کنند. از ۵ بعد مسئولیت اجتماعی، تاثیر ابعاد قانونی و آموزش بر هویت هواداران در معادله رگرسیونی معنی دار نبود. بر اساس نتایج تحقیق توجه به فعالیت های مسئولیت اجتماعی از قبیل انجام بازی های دوستانه با هدف کمک به نیازمندان، حمایت از ورزش همگانی و فعالیت هایی ازاین قبیل باعث افزایش هویت هواداران نسبت به باشگاه می شوند.