سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جعفریان – دانشگاه صنعتی شریف
علی محمد رنجبر –

چکیده:

ورود مزارع بادی با ظرفیت بالا به شبکه ی قدرت به سه دلیل می تواند بر نوسان های الکترومکانیکی ژنراتورهای سنکرون شبکه تاثیرگذار باشد: تغییر در شرایط کاری ژنراتورهای سنکرون؛ تغییر در ظرفیت ژنراتورهایسنکرون؛ و تداخل دینامیکی کنترل مزارع بادی با مود الکترومکانیکی ژنراتورهای سنکرون. در غالب مقالاتی که به بررسی این موضوع پرداخته اند یا از دینامیک مزرعه یبادی صرف نظر شده است و یا برای بررسی تاثیردینامیک مزرعه ی بادی بر سیستم قدرت از آنالیز مودال استفاده شده است. برای استفاده از آنالیز مودال، دینامیک مزارع بادی و ژنراتورهای سنکرون شبکه باید در کناریکدیگر مدل سازی و بررسی شوند و به همین علت نتایج بدست آمده از این روش تنها برای حالت شبیه سازی شده کاربرد دارد و روندی کلی ارائه نمی دهد. در این مقاله روش نوینی برای بررسی تاثیر دینامیک مزارع بادی برنوسانات الکترومکانیکی شبکه ارائه شده است که در آن دینامیک مزرعه ی بادی به طور مستقل از دینامیک ژنراتورهای شبکه مورد بررسی قرار می گیرد. به کمکاین روش می توان موقعیت هایی که بین دینامیک مزرعه یبادی و مود الکترومکانیکی ژنراتورهای شبکه تداخل پیش می آید را شناسایی نموده و تاثیر این تداخلات احتمالی را بر نوسانات شبکه پی شبینی نمود