سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نظام صامعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سیدمجید مرتضوی – دانشگاه صنعتی اصفهان
ابوسعید رشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سعید شیخ زاده نجار – دانشگاه امیرکبیر تهران

چکیده:

دراین تحقیق پارچه خام پنبه ای دردماهای مختلف مرسریزه شده است و امکان حذف آهارگیری و پخت درعملیات تکمیلی کالای پنبه ای و همزمان کردن این عملیات تکمیلی با فرایند مرسریزاسیون مورد بررسی قرارگرفته است شدت مرسریزاسیون دردماهای مختلف با استفاده از اسپکتروسکوپ FT-IR پراش اشعه X همچنین مقدار رنگ و هیدروکسید باریم جذب شده اندازه گیری شده است نتایج نشان میدهدکه اثرناشی از مرسریزاسیون تحت تاثیر دما قرارگرفته است بطوریکه درشرایط خاصی جذب رنگ به حداکثر مقدار خودر سیده است حداکثر جذب رنگ درمرسرایزینگ بدون کشش دردمای ۳۵درجه سانتیگراد و درمرسرایزینگ تحت کشش دردمای ۶۵درجه سانتیگراد اتفاق افتاده است که به ترتیب ۲۸و۳۴ درصد نسبت به پارچه مرسریزه نشده افزایش درجذب رنگ داشته اند نتایج حاصل نشان دهنده نوعی ارتباط بین درصد کریستالینیتی درلیف پنبه مرسریزه شده و مقداررنگ جذب شده توسط این لیف میب اشد.