سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مختار حیدری – استادیار گروه باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (اهواز)
عبدالمجید میرزا علیان دستجردی – مربی گروه کشاورزی دانشگاه هرمزان
ابراهیم رضا زاده کته سری – کارشناس کشاورزی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تعیین رابطه بین بلوغ میوه و جوانه زنی بذر گوجه فرنگی انجام گردید. میوه های گوجه فرنگی دو رقم نورما و فالکاتو در مراحل مختلف بلوغ شامل سبز نابالغ، سبز بالغ، صورتی و قرمز (رسیده کامل) از گیاهان رشد یافته در سیستم هیدروپونیک برداشت گردیده و پس از استخراج بذر و حذف ماده ژلاتینی اطراف بذر به روش شستشو، جوانه زنی بذرها در پتری دیش مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با تیمارهای رقم ( د ردو سطح شامل رقم های نورما و فالکو تو) و مرحله نبوغ میوه(درچهار سطح شامل سبز نابالغ، سبز بالغ، صورتی و رسیده کامل) و با چهار تکرار (هر تکرار ۱۰۰ عدد بذر) انجام گردید. مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون LSD در سطح ۵% انجام شد. نتایج نشان دادند بذور مربوط به میوه های سبز نابالغ دارای قدرت جوانه زنی افزایش یافت بطوریکه بیشترین جوانه زنی درهر دو رقم مرحله صورت و قرمز رسیده بود. همچنین در هر رقم میانگین زمان لازم برای جوانه زنی و سرعت جوانه زنی نیز در مرحله صورتی با مرحله قرمز تفاوا معنی داری نداشت. همچنین پیشرفت بلوغ میوه بر تغییر pH آب میوه موثر بود که احتمالا می تواند با جوانه زنی بذر در ارتباط باشد.