سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی حاجی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی کاشانی – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
رضا ضرغامی – استادیارموسسه بیوتکنولوژی کشاورزی وزارت جهادکشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیرزمان آبیاری وسطوح مختلف نیتروژن و پیش تیماربرعملکرد و کیفیت محصول افتابگردان آزمایشی بصورت کرتهای دوبارخردشده اسپلیت اسپلیت پلات درقالب بلوکهای کامل تصادفی با ۴تکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین قلعه سین درسال ۱۳۸۷ به اجرا درآمد تیمارهای آبیاری شامل آبیاری کامل هرهشت روز (I1 عدم آبیاری ازمرحله غنچه دهی تا گلدهی (I2 عدم آبیاری ازمرحله گلدهی تا پرشدن دانه (I3 عدم آبیاری ازمرحله غنچه دهی تا پرشدن دانه (I4 درکرتهای اصلی و سطوح نیتروژن مصرفی شامل ۰و۹۰و۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن درهکتار درکرتهای فرعی و سطوح پیش تیمار شامل بدون پیش تیمار Pt1) و۲۴ساعت خیساندن بذوردرآب مقطر Pt2 و۶ساعت خیساندن بذور درمحلول مونواتانول آمین Pt3 درکرتهای فرعی فرعی قرار داده شدند دراین آزمایش فاکتورهای عملکرد و اجزا عملکرد تعداددانه درطبق وزن هزاردانه عملکرد بیولوژیک قطرساقه ارتفاع ساقه درصد روغن و عملکرد روغن اندازه گیری شدند.