سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر برومند – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه جیرفت، ایران
ریحانه سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم و
سیدعلی اکبر موسوی – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر مدیریت گلخانه بر غلظت برخی عناصر غذایی و فلزات سنگین صورت گرفت . این آزمایش با انتخاب و نمونه برداری از خاکهای گلخانه و مزاررع مجاور انجام شد . تیمارها شامل ده نمونه خاک از گلخانه ودهنمونه خاک از مزرعه بود . میزان عناصر غذایی و سنگین شامل سدیم،فسفر،پتاسیم،منگنز،آهن،روی،مس، سرب و کادمیوم در خاک گلخانه و مزرعه مقایسه شد . نتایج آزمایش نشان داد که میزان مس ،روی،آهن ، سرب،فسفر، منگنز، پتاسیم،سدیم و کادمیوم در خاک گلخانه و مزرعه تفاوت معنی داری نشان می دهد . به نظر می رسد که افزایش موادآلی درخاک گلخانه باعث کاهش میزان مس و افزایش سایر عناصر نسبت به خاک مزرعه می شود . به احتمال قوی مس به دلیل تشکیل کمپلکس پایدارتر با موادآلی در خاک گلخانه کاهش می یابد