سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر برومند – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه جیرفت، ایران
ریحانه سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم و
سیدعلی اکبر موسوی – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مدیریت گلخانه بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ده نمونه خاک از گلخانه و ده نمونه خاک از خاک غیرگلخانه واقع در منطقه جیرفت انتخاب گردید و بر روی این نمونه ها آزمایشات فیزیکی و شیمیاییصورت گرفت. خصوصیات فیزیکی از جمله تخلخل و وزن مخصوص ظاهری وخصوصیات شیمیایی مثل pH ,CEC,EC خاک گلخانه با خاک غیرگلخانه مقایسه شد. نتایج آزمایش نشان داد که میزان تخلخل ، وزن مخصوص ظاهری،هدایت الکتریکی و ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک گلخانه و مزرعه تفاوت معنی داری نشان دادند، اما میزان pH در خاک گلخانه و مزرعه تفاوت معنی داری نشان نداد . در اثرکاربرد موادآلی خاک گلخانه کاهش pH و افزایش سایرپارامترها را نسبت به خاک غیرگلخانه نشان داد . کاربرد کود مرغی در گلخانه از طریق خاکدانه سازی باعث افزایشتخلخل و همچنین با تجزیه شدن منجر به افزایش CEC و EC شده، اما مقدار pH را کاهش داده است . بنابراین می توان گفت که در صورت استفاده صحیح از موادآلی می توان از پتانسیل این مواد در جهت بهبود کیفیت خاک بهره برد .